CATEGORIES

RSLA pranon projekte shembullore të Vullnetarizmit Edukativ në dy kategori – kategoria e shkollave dhe kategoria e grupeve jo-formale. Përpara se të aplikoni, ju lutemi rishikoni Termat dhe Kushtet për kategorinë në të cilën keni ndërmend të aplikoni.
KRITERET E PRANUESHMËRISË/KUALIFIKIMIT PËR ÇMIMI RAJONAL TË VULLNETARIZMIT EDUKATIV

 1. Të gjitha shkollat (parashkollore, fillore, e mesme e ulët, e mesme) të cilat a kanë integruar metodologjinë e Vullnetarizmit Edukativ në përmbajtjte kurrikulare dhe kanë zbatuar një projekt të Vullnetarizmit Edukativ, mund të aplikojnë për RSLA 2024.
2. Projektet e Vullnetarizmit Edukativ, duhet të jenë të zbatuara nga mësues me mbështetje të menaxhmentit të shkollës.
3. Shkollat duhet të jenë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Rumania, Sllovakia, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia Veriore.
4. Projektet Vullnetarizmit Edukativ që janë zbatuar gjatë periudhës qershor 2023 – qershor 2024.
5. Përfaqësuesi i projektit që aplikon për RSLA 2024 duhet të ketë miratimin e drejtorit të shkollës, ku pranon të jetë pjesë e RSLA 2024.
6. Një aplikant mund të aplikojë vetëm me një projekt.

KRITERET E PRANUESHMËRISË/KUALIFIKIMIT PËR ÇMIMI RAJONAL TË VULLNETARIZMIT EDUKATIV

1. Të gjitha grupet joformale që punojnë me të rinjtë dhe kanë integruar Metodologjinë e Vullnetarizmit Edukativ në një kurrikulë joformale ose në aktivitete jashtëshkollore dhe kanë zbatuar një projekt të Vullnetarizmit Edukativ, mund të aplikojnë për RSLA 2024.
2. Gjatë zbatimit të projekteve të Vullnetarizmit Edukativ, grupet joformale kanë përfshirë të rinjtë në të gjitha fazat e projekteve të Vullnetarizmit Edukativ.
3. Grupet joformale duhet të jenë nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Rumania, Sllovakia, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia Veriore.
4. Projektet Vullnetarizmit Edukativ që janë zbatuar gjatë periudhës qershor 2023 – qershor 2024.
5. Një aplikant mund të aplikojë vetëm me një projekt.
6. Mosha e të rinjve që kanë zbatuar projektin e të Vullnetarizmit Edukativ duhet të jetë nga 10-14 vjeç, 14-18 vjeç ose grupmosha të përziera, 10-18 vjeç.
7. Ju duhet te shkruani emrin e nje aplikuesi të rritur/lider dhe një anëtari të ri në grupin tuaj që ka qenë pjesë e implementimit të projektit.

Lexoni

Termat dhe Kushtet

për kategorinë e shkollave

KËTU

Lexoni

Termat dhe Kushtet

për kategorinë e grupeve joformale

 KËTU

ÇFARË KA TË RE PËR KËTË VIT?

Edicioni i 5-të i RSLA ka një kriter cilësor. Ky edicion i Çmimit vlerëson veçanërisht praktikat e Vullnetarizmit Edukativ që mbështesin përmbushjen ose kontributin në një ose më shumë të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG). Janë 17 SDG dhe zakonisht praktikat e Vullnetarizmit Edukativ përshtaten në një ose më shumë SDG, edhe pse në fazën fillestare ky nuk ishte qëllimi i ekipit të të Vullnetarizmit Edukativ dhe nxënësve/të rinjëve. Nën ombrellën e SGD-ve ne do të kërkojmë praktikat e Vullnetarizmit Edukativ që kontribuojnë në këto tema të veçanta:

– Shkrim-lexim dixhital

– Lufta kundër lajmeve të rreme

– Mirëqeverisja.

Për më shumë informacione se çfarë nënkuptojmë me fokusin tematik të lartpërmendur, ju lutemi klikoni KËTU.

 

Ju lutemi sigurohuni që të kontrolloni një ose më shumë opsione për SGD-të dhe tema të veçanta në formularin e aplikimit dhe që përgjigjet tuaja të pasqyrojnë se si i keni trajtuar këto.