Anëtarët e Rrjetit të Vullnetarizmit Edukativ të EQJL zbatojnë projekte të përbashkëta me qëllim që të fuqizojnë mësuesit, të rinjtë dhe komunitetin në përdorimin e Metodologjisë së Vullnetarizmit Edukativ.

Lexoni më shumë për punën tonë të përbashkët

Projekti i parë i përbashkët ishte Boosting HEARts and Minds of Youth with Service-Learning – HEARMi një projekt trevjeçar i zbatuar në Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi dhe Rumani. Qëllimi i projektit HEARMi ishte të zhvillonte kapacitetet e katër organizatave të Evropës Qendrore dhe Lindore të Rrjetit të Vullnetarizmit Edukativ dhe të përmirësonte efektivitetin e angazhimit qytetar të të rinjve dhe kapaciteteve të të rinjve për të mbrojtur përfshirjen sociale në projektet e Vullnetarizmit Edukativ.

Rezultatet kryesore të projektit janë si më poshtë:

– 410 punëtorë rinor përdorën VE në punën e tyre lokale me të rinj.

– Është pubikuar 1 pako me instrumente për angazhim efektiv të të rinjve në VE, në katër gjuhë.

– 273 të rinj të angazhuar në VE. – Janë zbatuar 15 projekte të VE në 15 komunitete.

– 4 organizata partnere kanë thelluar ekspertizën e tyre në VE përmes aktiviteteve të përbashkëta.

Projekti HEARMi është implementuar nga Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Kosovë) me organizatat partnere: Fundatia Noi Orizonturi – NHF (Rumani), Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“- MIOS (Bosnje dhe Hercegovinë ne formale), Forumaladi edukacija – Forumi MNE (Mali i Zi) dhe mbështetur nga European Education and Culture Executive Agency (Ngritja e Kapaciteteve në Fushën e Rinisë).

Kohëzgjatja: 2023 – 2024

Donatori: SMART Balkans – Shoqëria civile për shoqërinë e përbashkët në Ballkanin Perëndimor

Organizatat implementuese:

  • Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, Aplikuesi kryesor, Bosnje dhe Hercegovinë
  • Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA, Partnere, Kosovë*
  • Forum mladi i neformalna edukacija – Forumi MNE, Partnere, Mali i Zi Shtrirja gjeografike e projektit: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovina, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi.

Përmbledhje e projektit

Qëllimi kryesor i projektit është zgjerimi i platformës për angazhimin aktiv të të rinjve në zhvillimet kyçe shoqërore që i prekin ata, duke ndërtuar lidhje më të forta mes të rinjve dhe autoriteteve publike që duhet t’i mbështesin. Projekti do të shfrytëzojë përvojën dhe praktikat më të mira rajonale nga OSHC-të partnere në projekt, për të përmirësuar pjesëmarrjen e shoqërisë civile bazë në vendimmarrje në forume lokale, kombëtare dhe/ose rajonale. Palët e përfshira do të përfshijnë autoritetet qeveritare, por edhe autoritete të tjera që luajnë një rol vendimtar në mobilizimin e komunitetit – si shkollat, qendrat rinore, universitetet. Ai do të fokusohet në dy tema tematike të shkrim-leximit dixhital dhe luftës kundër lajmeve të rreme, të cilat prekin shumë të rinjtë për shkak të ekspozimit të tyre të lartë ndaj mediave sociale, si dhe do të lehtësojnë ndërtimin e paqes në rajon përmes shkëmbimeve në nivele të shumta të palëve të përfshira. Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, Rrjeti do të fokusohet në mënyrë specifike në mbrojtjen e përdorimit të qasjes sëVullnetarizmit Edukativ për mobilizimin e të rinjve të cenushëm, pasi kombinimi i tij i të mësuarit dhe të bërit është dëshmuar se është shumë efektiv me palë të tilla të interesuara.

Qëllimi i përgjithshëm (ndikimi): Nxitja e partneriteteve lokale dhe rajonale ndërmjet OSHC-ve dhe qeverive (administratave) lokale për qeverisje të mirë me të rinjtë që marrin pjesë në proceset vendimmarrëse dhe forcimin e demokracive pjesëmarrëse në Ballkanin Perëndimor.

Përfituesit

  • Partnerët e OSHC-ve të WB6 – Partneritetet rajonale do të zhvillohen dhe forcohen ndërmjet OSHC-ve nga BP6, me fokus të veçantë në rritjen e ndikimit të qytetarëve në autoritetet publike
  • Drejtuesit e të rinjve nga vendet e BP6 – mësuesit dhe punëtorët rinorë nga gjashtë vendet do të rrisin kapacitetin e tyre në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve të aktivizmit qytetar në fushën e shkrim-leximit dixhital dhe lajmeve të rreme, si dhe në ndërtimin e partneriteteve midis rinisë të cenueshme dhe autoriteteve publike.
  • Zyrtarët publikë nga vendet e BP6 – përveç angazhimit në nivel lokal, zyrtarët publikë do të ftohen gjithashtu si folës dhe këshilltarë në ngjarjet kyçe rajonale të ndërtimit të kapaciteteve të projektit.
  • Të rinjtë adoleshent të cenueshëm nga vendet e BP6 – do të përfitojnë drejtpërdrejt nga përmirësimi i aftësive në edukimin dixhital dhe lajmet e rreme, dhe si të angazhohen në mënyrë më efektive me autoritetet publike.
  • Përfituesit e komunitetit në vendet e BB6 – ku zbatohen projektet për të rinjtë –

Aktivitetet

Punëtoria Fillestare e Partnerëve; Punëtoria e Liderëve të Rinj mbi avokimin dhe ndërtimin e partneritetit; Kampi i trajnimit veror për të rinjtë mbi edukimin dixhital/lajmet e rreme dhe menaxhimin e projekteve; Çmimi Rajonal i Vullnetarizmit Edukativ; Konferenca Rajonale e Aktivizmit; Matja e ndikimit.

Projekti SLipstream u konceptua përmes një partneriteti të 7 organizatave nga 7 vende që synojnë të nxisin edukimin e vullnetarizmit të të rinjve. Projekti synon të rrisë cilësinë e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën demokratike dhe angazhimin social dhe qytetar në komunitete duke lidhur edukimin formal dhe joformal për të zhvilluar një strategji për Vullnetarizmin Edukativ në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (rajoni i EQL). Projekti synon të krijojë mjete dhe kushte për zbatimin e Vullnetarizmit Edukativ dhe ta bëjë atë më ekskluziv. Partnerët do të zhvillojnë mjete për zbatimin e çmimeve kombëtare për projektet e Vullnetarizmit Edukativ dhe do të rrisin njohjen ndërkombëtare. Njohja institucionale forcon promovimin e kësaj strategjie pedagogjike. Partnerët me përvojë në strategjitë e trajnimit për Vullnetarizëm Edukativ do të krijojnë një paketë mjetesh dhe materiale për oraret e personalizuara të trajnimit, duke kryer trajnime për punonjësit e të rinjve. Përcaktimi i standardeve të cilësisë për projektet e Vullnetarizmit Edukativ dhe krijimi i një aplikacioni të reflektimit të të mësuarit do të rrisë cilësinë e projekteve të udhëhequra nga të rinjtë, duke i motivuar dhe angazhuar ata në komunitete. Të gjitha rezultatet, së bashku me një plan avokimi dhe ambasadorë të trajnuar për Vullnetarizmin Edukatvi në secilin vend pjesëmarrës, do të krijojnë një mjedis më të mirë për përhapjen e strategjisë së VE, duke u mundësuar organizatave të zbatojnë me sukses metodën e Vullnetarizmit Edukativ

Periudha e projektit:

1 nëntor 2023 – 31 janar 2026

Koordinatori i projektit:

Platform of Volunteer Centers and Organizations, Sllovaki

Partnerët në projekt:

Centre Europeen du Volontariat, Belgjikë
International Association “Interactive Open Schools”, Bosnje dhe Hercegovinë
SMART Association for Civil Society Development, Kroaci
National Volunteer Association, Republika Çeke
TOKA, Kosovë
Noi Orizonturi Lupeni Foundation, Rumani