VLERËSIMI

Procesi i vlerësimit përbëhet nga dy raunde, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Vlerësimi i praktikave/projekteve të dorëzuara të Vullnetarizmit Edukativ (VE) në nivel kombëtar sigurohet dhe ofrohet nga partnerët zyrtarë kombëtarë të Rrjetit të Vullnetarizmit Edukativ të EQJL. Është përgjegjësi e partnerëve kombëtarë të sigurojnë vlerësuesit që plotësojnë kriteret e përcaktuara në statutin e RSLA.

Rekomandohet që vlerësuesit të kenë:

 • Përvojë të punës me/brenda shkollave, të rinj dhe komunitet.
 • Përvojë në vlerësimin e praktikave/projekteve të VE në edicionet e mëparshme të RSLA ose nisma të ngjashme.
 • Përvojë në aplikimin e metodologjisë VE dhe zbatim me sukses të paktën të një praktike/projekti të VE më parë – është një aset.

Pastaj projektet më të vlerësuara kalojnë në raundin ndërkombëtar, ku vendimet merren nga juria. Secili partner emëron të paktën një kandidat në komitetin ndërkombëtar të jurisë i cili duhet të plotësojë këtë profil:

 • Të ketë përvojë në arsim ose në sektorin e OJQ-ve.
 • Të ketë përvojë pune me institucione, shkolla, mësues, organizata, grupe joformale ose të rinj.
 • Të ketë përvojë në avokim dhe mobilizim të komunitetit
 • Të kuptojë pedagogjinë e Vullnetarizmit Edukativ
 • Promovon inovacionin në arsim.

JURIA NË 2023

Luz Avruj, Argjentinë, Clayys

B.A. në Organizim dhe Menaxhim Institucional (UNSAM), Specialiste në Analizën dhe Menaxhimin e Rrjetëzimit Shoqëror (Universidad Bolivariana de Chile) dhe ka Diplomë Universitare në Edukim (Universidad del Museo Social Argentino). Dy pasionet e saj kanë qenë gjithmonë arsimi dhe zhvillimi shoqëror dhe ajo ka punuar në të dyja fushat për më shumë se 20 vite: në shkolla dhe universitete si mësuese dhe trajnere për mësimdhënës dhe me organizata shoqërore që ofrojnë asistencë teknike, fasilitim, trajnim dhe zhvillim të materialeve didaktike. Ajo gjithashtu ka punuar me kompani në negocim dhe menaxhim konfliktesh. Ajo ika qenë kordinatore e trajnimit CLAYSS për disa vite dhe ka qenë përgjegjëse për Programin e Promovimit të Vullnetarizmit Edukativ në Evropën Qendrore dhe Lindore. Aktualisht është Koordinatore e Marrëdhënieve dhe Rrjeteve Institucionale, fushë nga e cila promovon formimin, forcimin dhe ndërlidhjen e rrjeteve të lidhura me këtë temë në të gjithë botën.

Gabriela Hillar, Argjentinë, Associate Professor

Gabriella Hillar, një vendase në Buenos Aires, është një eksperte e Vullnetarizmin Edukativ për shkak të formimit të saj të larmishëm arsimor dhe përvojës së gjerë profesionale. Me diplomë në arsimin parashkollor dhe psikologji shkollore, ajo ka qenë pioniere e projekteve novatore për fëmijët në rrezik dhe ka shërbyer si asistente personale e Ministrit të Arsimit të Argjentinës. Aktualisht, si koordinatore e Institucioneve Arsimore Solidare në Programin Kombëtar për Edukimin Solidar, ajo mbikëqyr nismat e Vullnetarizmit Edukativ. Udhëheqja e saj në ekipe ndërdisiplinore, trajnime ndërkombëtare dhe projekte inovative si kompania e teatrit “Proyecto UPA” për foshnja nënvizon angazhimin e saj ndaj edukimit holistik. Ekspertiza e Hillar-it e kualifikon atë për të vlerësuar në mënyrë efektive projektet e Vullnetarizmit Edukativ.

Željka Stjepić Srkalović, Bosnje dhe Hercegovinë, asistente seniore në departamentin e gjeografisë

Željka Stjepić Srkalović punon në Universitetin e Tuzlës, Fakulteti i Shkencave dhe Matematikës, Departamenti i Gjeografisë, PhD në shkencat e natyrore në fushën e gjeografisë fizike. Ajo ligjëron disa module në fushën e Gjeografisë Fizike dhe Turizmit (Gjeomorfologji, Pedogjeografi, Biogjeografi, Hidrogjeografi, Gjeografi fizike, Gjeografi turistike, Hyrje në turizëm, Turizëm malor dhe ekoturizëm, Turizëm me interes të veçantë etj.). Ajo është kryetare e Asamblesë së Shoqatës së Gjeografëve në Bosnjë dhe Hercegovinë – GEOinB&H. Ajo është një studiuese në shkencën e tokës, botoi më shumë se dyzet punime shkencore origjinale dhe mori pjesë në projekte të shumta shkencore dhe konferenca ndërkombëtare. Ajo është edhe një nënë krenare e një djali të zgjuar.

Bojana Ćulum Ilić, Croatia

Bojana, Profesore e rregullt në Universitetin e Rijekës (UNIRi), fokusohet në mësimdhënien e angazhuar, edukimin qytetar të të rinjve dhe pedagogjinë e angazhuar në komunitet. Ajo drejton Fondacionin e Universitetit të Rijekës (2021-2026) dhe kontribuon në rrjete prestigjioze akademike si ACES dhe Shoqata Evropiane e Vullnetarizmit Edukativ. Bojana ka ndihmuar në zhvillimin e TEFCE Toolbox për angazhimin e komunitetit në arsimin e lartë. E njohur për punën e saj me ndikim, ajo mori çmime duke përfshirë Çmimin Kombëtar “Ivan Filipović” dhe Çmimin vjetor të Qytetit të Rijekës për angazhimin universitet-komunitet. Ajo nxit partneritete me shoqërinë civile dhe institucionet publike, veçanërisht duke inicuar anëtarësimin e Universitetit të Rijekës në Rrjetin Talloires. Një studente e Fulbright (Universiteti Shtetëror i Portlandit, 2015/2016), Bojana mishëron përkushtimin ndaj avancimit të arsimit të lartë dhe bashkëpunimit në komunitet.

Gentrit Berisha, Kosovo, Kosovë, Profesor i Asociuar i Menaxhmentit në Fakultetin Ekonomik

Ai ligjëron lëndë si: Marrja e Vendimeve Menaxheriale, Menaxhimi i Operacioneve dhe Etika e Biznesit. Specializimi i tij qëndron në kërkimin e sjelljes organizative, duke u fokusuar në fusha të tilla si dallimet individuale, stilet e vendimmarrjes, sjelljet në vendin e punës, intrasipërmarrja dhe sipërmarrja. Përveç rolit të tij akademik, Gentriti shërben si konsulent në sipërmarrjen dhe menaxhimin e bizneseve të vogla, duke sjellë njohuri dhe ekspertizë praktike në këtë fushë.

Peter Papšo, Sllovaki, Drejtor i Departamentit të Rinisë në Ministrinë e Arsimit të Republikës Sllovake

Peter Papšo ka të përfunduar doktoraturën në pedagogji dhe doktoraturën në punë sociale. Ai ka përvojë të gjerë akademike, pasi ka shërbyer si pedagog universitar në Departamentin e Punës Sociale, Fakulteti Pedagogjik, Universiteti Matej Bel. Aktualisht, ai është Drejtor i Departamentit të Rinisë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Kërkimit dhe Sporteve në Republikën Sllovake. Në këtë rol, ai mbikëqyr zbatimin e politikës shtetërore për rininë, zhvillon dokumente strategjike, ofron mbështetje financiare për iniciativat rinore, koordinon përpjekjet ndër-departamentale dhe angazhohet në bashkëpunime ndërkombëtare. Për më tepër, Peter bashkëpunon me Platformën e Qendrave dhe Organizatave Vullnetare në projektin kombëtar të Vullnetarizmit Edukativ.

Oana Mosoiu, Rumani, pedagoge universitare, trajnere për Erasmus dhe Agjencinë Kombëtare ESC

Oana Mosoiu është një pedagoge universitare, doktoratorante në Shkencat e Edukimit në Universitetin e Bukureshtit, Fakulteti i Psikologjisë dhe Shkencave të Edukimit. Ajo ligjëron teorinë dhe praktikën e vlerësimit të kompetencave, vlerësimin e programeve arsimore dhe sociale, arsimin joformal dhe zhvillimin e komunitetit, kompetencat ndërprofesionale. Ajo është gjithashtu trajnere në fushën e arsimit të të rriturve dhe zhvillimit të vazhdueshëm profesional të profesionistëve të ndryshëm (trajnerë, punonjës të rinjsh, mësues) dhe anëtare e grupit kombëtar të trajnerëve në programin Erasmus+ për fushat e shkollës dhe arsimit të lartë. Ajo është gjithashtu një konsulente arsimore dhe ka punuar për organizata të tilla si Autoriteti Kombëtar për Kualifikimet, UNICEF, Qendra Kombëtare për Arsimin dhe Formimin Profesional, si dhe OJQ në fushën e arsimit, duke përfshirë Fondacionin New Horizons.

Ciprian Ghisa, Rumani, Këshilltar në Ministrinë e Arsimit për zhvillimin e kurrikulës së shkollave të mesme

PhD – Universiteti Babeș-Bolyai, Fakulteti i Historisë dhe Filozofisë, M.A. në Histori – Babeș-Bolyai Universiteti, Fakulteti i Historisë dhe Filozofisë B.A. në Histori – Universiteti Babeș-Bolyai, Fakulteti i Historisë dhe Inspektor Ndërkombëtar i Filozofisë që nga viti 2016. Më shumë se 11 vite përvojë si Drejtor i një Shkolle Ndërkombëtare. Më shumë se 18 vite përvojë si Mësimdhënës i Historisë. Ciprian Ghișa mbikëqyr të gjitha fushat dhe departamentet që lidhen me akademikët, duke siguruar një përafrim të objektivave dhe zbatimin e tyre në të gjitha nivelet aktuale të shkollës (çerdhe, fillore dhe të mesme) duke vendosur terrenin për shkollën tonë të mesme të ardhshme. Ai gjithashtu ka përvojë të gjerë si mësues në shkollën e mesme dhe në nivel universitar, si profesor dhe studiues në fushën e historisë. Ai është gjithashtu një inspektor i certifikuar BSO (British Schools Overseas). Mbi të gjitha, Ciprian është një profesionist me integritet të madh, një partner i pashoq në gjetjen e zgjidhjeve dhe zhvillimit strategjik. Aktualisht është edhe Këshilltar i Ministrisë së Arsimit për zhvillimin e kurrikulës së shkollave të mesme.

“Në vlerësimin e projekteve të Vullnetarizmit Edukativ, kemi të bëjmë me juri me shumë përvojë, të cilët kanë vizion të qartë, fleksibilitet, finesë kritike dhe që mund të futen lehtësisht në frymën e projekteve duke parë vlerën e çdo kontributi në projekt. Faleminderit të gjithë jurisë të RSLA-së që çdo vit japin një kontribut të çmuar në vlerësimin e projekteve tona të Vullnetarizmit Edukativ.”

— Maria Butyka, New Horizons Foundation
JURIA NË 2022
 1. Bojana Ćulum Ilić, University of Rijeka, Croatia
 2. Luz Avruj, Latin-American Centre for Service-Learning, Argentina
 3. Snježana Dubovicki Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia
 4. Fahreta Brašnjić, Federal Ministry of education and science, Bosnia and Herzegovina
 5. Borka Malčić, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia
 6. Rolf Laven, Institut für Allgemeinbildung in der Sekundarstufe, Kunst und Gestaltung, Wienna University, Austria
 7. Patrick Ryan, University of Limerick, Ireland
 8. Fabiola Hosu, Federation Coalition for Education, Romania
 9. Romina Matei, SALTO Solidarity Corps Vienna, Austria
 10. Gabriela Hillar, Ministry of Education of Argentina, Argentina
JURIA NË 2021

1. Peter Lenčo, Department of Youth at the Ministry of Education of the Slovak Republic, Slovakia
2. Dušica Štilić, Balkan Investigative Reporting Network, Bosnia and Herzegovina
3. Luz Avruj, Latin-American Centre for Service-Learning, Argentina
4. Gabriela Hillar, Ministry of Education of Argentina, Argentina
5. Bojana Ćulum, University of Rijeka, Croatia
6. Kreshnik Begolli, Ministry of Education of Kosovo, Kosovo
7. Oltion Rrumbullaku, University of Tirana, Albania
8. Alejandro Gimelli, Latin-American Centre for Service-Learning, Argentina