Organizatorët kombëtarë

Mary Ward Loreto Foundation (Shqipëri)

Fondacioni Mary Ward Loreto është një organizatë që synon të zhdukë trafikimin e qenieve njerëzore duke mbështetur njerëzit për të arritur potencialin e tyre të plotë. Ne i adresojmë çështjet e komunitetit duke dhënë shpresë përmes avokimit të fortë, shërbimeve të drejtpërdrejta por edhe përmes aplikimit të metodologjive të angazhimit qytetar. Ne besojmë fuqishëm se ndryshimi afatgjatë mund të arrihet vetëm kur vetë anëtarët e komunitetit bëhen agjentë të ndryshimit. Ngjashëm, procesi për demokratizimin e mëtejshëm të institucioneve publike mund të arrihet vetëm përmes angazhimit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve dhe nëpunësve publikë në këtë demokratizim. Ne jemi duke ndërmarrë punë të mëtejshme për të arritur një ndryshim të qëndrueshëm sistematik përmes një sërë projektesh “të Vullnetarizmit Edukativ”. Vullnetarizmi Edukativ është një qasje që i pajis të rinjtë me aftësi thelbësore ndërpersonale dhe qytetare përmes pjesëmarrjes në trajnime dhe aplikimit në botën reale. Kontakt: aferditagjoni07@gmail.com

MUIOS (Bosnje dhe Hercegovinë)

International Association “Interactive open schools” që nga fillimi i saj mbështet shkollat, mësuesit dhe palët e tjera të interesuara në përpjekjet e tyre për të transformuar procesin arsimor në një mjedis efektiv të të mësuarit dhe mësimdhënies me fëmijët në qendër të aktivitetit. Ne e filluam punën tonë në vitin 2004. nga vullneti i mësuesve nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia dhe Serbia dhe hapat tanë të parë ishin për ndërkulturën dhe kohezionin ndërmjet mësuesve nga këto tre vende. Fokusi ynë kryesor është procesi i mësimdhënies dhe të të nxënit brenda shkollës dhe sesi ky proces mund të jetë eksperiencë, tërheqës për fëmijët (nxënësit) dhe me ndikim në zhvillimin e tyre holistik. Ne ofrojmë trajnime të ndryshme për mësuesit, menaxhmentin e shkollës, komunitetin e prindërve brenda shkollës dhe komunitetin lokal (partneritet me shkollën) në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën dhe më gjerë. Gjithashtu ne ofrojmë ngjarje të rrjetëzimit, konsulencë dhe mbështetje të tjera për shkollat. Në thelb ne promovojmë vlerat e demokracisë pjesëmarrëse, përfshirjen, diversitetin, kreativitetin dhe qasjet dhe metodat e mësimdhënies që ofrojmë pasqyrojnë këto vlera. Për shembull, ne ofrojmë trajnime për të mësuarit bashkëpunues, mësimin e bazuar në projekte, Vullnetarizmin Edukativ – metoda që mbështesin pjesëmarrjen/angazhimin e lartë, bashkë-krijimin dhe lidhjen.
Fituesit e RSLA njihen dhe lavdërohen publikisht për arritjet e tyre përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë ceremonitë e çmimeve, njoftimet për shtyp, platformat e mediave sociale dhe përmes publikimeve në uebsajtin e Rrjetit të Vullnetarizmit Edukativ të EQJL. Për më tepër, projektet fituese mund të paraqiten në raste studimore, konferenca, punëtori dhe ngjarje të tjera për të shpërndarë historitë e tyre të suksesit dhe për të frymëzuar të tjerët për risi dhe bashkëpunim të mëtejshëm në fushën e Vullnetarizmit Edukativ. Pedagogjia e Vullnetarizmit Eduaktiv ofron përvojë të thellë dhe me ndikim të të nxënit për nxënësit, mësuesit dhe komunitetin, kështu që ne po e promovojmë dhe e shpërndajmë atë në mënyrë aktive në Bosnje dhe Hercegovinë që nga viti 2009. Mbi 100 shkolla dhe 1000 mësues kanë marrë pjesë në programin tonë të Vullnetarizmit Edukativ – të mësuarit përmes angazhimit.
Kontakt: muios@ioskole.net ose cee.sl.award@oiskole.net

TOKA – Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim (Kosovë)

Misioni i TOKA-s është të përshpejtojë ndryshimet sociale në Kosovë duke investuar në rininë e saj. TOKA fokusohet tek të rinjtë nga komunitetet e pafavorizuara që luftojnë për të arritur potencialin e tyre të plotë për shkak të rrethanave etnike, socio-ekonomike ose të tjera dhe fokusohet në zhbllokimin e potencialit të plotë të të rinjve në mënyrë që ata të fitojnë njohuri, aftësi dhe vlera dhe të bëhen qytetarë aktivë të motivuar të komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi. Programet arsimore dhe të zhvillimit të të rinjve të TOKA-s – të testuara dhe të vërtetuara nga më shumë se 25,000 vajza dhe djem të rinj – përdorin mësimin afatgjatë vullnetar, përvojën dhe shërbimin si platforma të fuqishme që u mundësojnë këtyre të rinjve të rriten dhe të fuqizohen.
Kontakt: vullnetarizmiedukativ@toka-ks.org, Facebook Instagram

Forum MNE (Mali i Zi)

Center for Research, Education and Development – RED Center – Maqedonia e Veriut

Shoqata “Center for Research, Education and Development – RED Center” nga Shkupi (e referuar si Asociacion) është shoqatë vullnetare, jofitimprurëse, e pavarur, joqeveritare dhe jopartiake e qytetarëve, e formuar nga shoqata e lirë e qytetarëve me qëllim të realizimit, mbrojtjes dhe harmonizimit të interesave dhe vlerave të tyre për zhvillimin e arsimit, shoqërisë civile, pjesëmarrjes së personave nga grupet e margjinalizuara, të drejtave të njeriut, si dhe me qëllim të kryerjes së veprimtarive dhe aktiviteteve hulumtuese për nxitjen e individit dhe zhvillimin organizativ, zhvillimin ekonomik të territorit të Republikës së Maqedonisë dhe më gjerë, në pajtim me kushtetutën dhe ligjin.

Vizioni i shoqatës është një shoqëri në të cilën qytetarët marrin pjesë aktivisht dhe me përgjegjësi realizojnë potencialet e tyre dhe organizative, dhe garantojnë të drejtat dhe liritë e njeriut.

Misioni i shoqatës është krijimi dhe mbështetja e mundësive për rritje dhe zhvillim të qytetarëve, organizatave dhe institucioneve në Republikën e Maqedonisë bazuar në gjetjet relevante dhe aktuale të hulumtimit dhe vlerësimet e nevojave në fushën e arsimit, tregut të punës dhe shoqërisë civile në përgjithësi.
Kontakt: maja.cvetanoska14@gmail.com

Fundatia Noi Orizonturi (Rumani)

Fundatia Noi Orizonturi/New Horizons Foundation (NHF) është një OJQ rumune e themeluar në vitin 2000 me qëllim promovimin e modeleve të të nxënit përmes përvojes të cilësisë së lartë që avancojnë aftësitë për jetë tek të rinjtë si një mjet për zhvillim të qëndrueshëm. New Horizons Foundation Romania kontribuon nëpërmjet edukimit në fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve për të udhëhequr dhe prodhuar ndryshime pozitive sociale në Rumani dhe në mbarë botën. Ne besojmë në një shoqëri në të cilën fëmijët dhe adoleshentët rriten në tokë pjellore, përmbushin potencialin e tyre dhe e përdorin atë për të zhvilluar komunitetin dhe botën ku jetojnë. Misioni ynë është të sjellim risi dhe mbështesim modele të të nxënit përmes përvojës, duke ofruar liderë të rinj, mësues dhe shkollat ​​me mjetet për të ndihmuar të rinjtë të përfshihen, të jenë të përgjegjshëm dhe agjentë të guximshëm të ndryshimit. New Horizons Foundation ka përdorur Vullnetarizmin Edukativ për më shumë se 22 vjet si metodologjië bazë në programin IMPACT, një model i klubeve jashtëshkollore të të rinjve që përdorin Vullnetarizmin Edukativ dhe të nxënit përmes përvojës për të promovuar zhvillimin pozitiv të të rinjve dhe angazhimin social. Që nga viti 2019 ne kemi zhvilluar programin e Vullnetarizmit Edukativ ne klasë i cili inkurajon dhe fuqizon shkollat ​​dhe mësuesit në Rumani të përdorin Vullnetarizmin Edukativ në klasë që nga kopshti deri në nivelin e shkollës së mesme.
Kontakti: andreea_baltaretu@noi-orizonturi.ro

Selegro (Rumani)

SELEGRO, qëndron për Shërbe, Mëso, Rritu, Rumani, është një organizatë rumune e themeluar në vitin 2022 në partneritet me CLAYSS dhe MIOS dhe me mbështetjen e anëtarëve të Rrjetit Rajonal.

Selegro synon t’u mundësojë shkollave të përdorin kornizën e Vullnetarizmit Edukativ për mësim relevant dhe kuptimplotë, për të pajisur dhe fuqizuar nxënësit për të nisur dhe udhëhequr projekte që kanë një ndikim pozitiv në komunitet e tyre, për të hartuar nëpërmjet bashkëpunimit mjedise dhe mjete kuptimplota për të mbështetur metodologjinë e VE në klasë. Ne gjithashtu synojmë të avancojmë dhe ta formalizojmë Vullnetarizmin Edukativ në Rumani nëpërmjet trajnimeve, mentorimit, vlerësimit dhe programeve të certifikimit.

Për më tepër, së bashku me New Horizons Foundation, ne koordinojmë Çmimin Kombëtar të Vullnetarizmit Edukativ.

Selegro do të luajë një rol vendimtar në ndërtimin e një rrjeti të nxënësve që ndërmarrin projekte të të Vullnetarizmit Edukativ si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar.

Aktualisht Selegro është partner në ekipe ndërkombëtare si: Çmimi Rajonal i Vullnetarizmit Edukativ, Rrjeti i Vullnetarizmit Edukativ në Evropën Qendrore dhe Jugore dhe SLESON – Rrjeti Evropian i VE për shkolla dhe organizata.
Kontakt: www.selegro.ro, florentina@selegro.ro

Serbia

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (Sllovaki)

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií është qendër kombëtare e vullnetarëve. Si pjesë e edukimit vullnetar, krijon kushte për përhapjen dhe zbatimin e strategjisë së Vullnetarizmit Edukativ. Ai ofron arsim të akredituar të Vullnetarizmit Edukativ në edukimin dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve për vullnetarizmin, njeh shkollat ​​që janë shembullore në edukimin vullnetar dhe formon partneritete me autoritetet shtetërore dhe lokale.
Kontakt: info@dobrovolnictvo.sk Facebook Instagram