KRITERIJUMA

Ako se želite pridružiti Mreži Servisnog-Učenja Centralne i Istočne Evrope, vrata su vam otvorena!

Evo kriterija da postanete član:

1. Trebali biste biti NVO koja se bavi volontiranjem, podršci formalnom i/ili neformalnom obrazovanju, građanskim aktivizmom, razvojem zajednice.

2. U okviru dvogodišnjeg ciklusa, u mogućnosti ste da ispunite sljedeće obaveze:
2.1. Prisustvujte na najmanje 70% mrežnih sastanaka. Učestalost sastanaka određuju članovi, a ne manje od tromjesečno.
2.2. Prisustvujte jednom fizičkom sastanku Mreže, ako je potrebno tako što ćete ga sami finansirati.
2.3. Promovirati i predstavljati Mrežu, u dogovoru sa Mrežom.
2.4. Provesti barem jednu aktivnost usklađenu sa misijom Mreže i godišnjim prioritetima, lokalno i/ili regionalno.
2.5. Dodajte vrijednost Mreži na regionalnom nivou, u koordinaciji sa komitetom Mreže; prioritet je podrška godišnjoj implementaciji RSLA.

3. Ukoliko članovi ispune obaveze prema kriteriju 2, njihovo članstvo će se automatski obnoviti.

4. Ukoliko članovi ne ispune obaveze prema kriteriju 2, članstvo im automatski prestaje. Ako žele da nastave članstvo, moraju podnijeti pismeni zahtjev Vodećoj komisiji, koja će ga staviti članstvu na glasanje.

KAKO POSTUPITI

Nove članove mogu nominirati postojeći članovi, ili se organizacije mogu samonominirati za pridruživanje. U oba slučaja, kandidati moraju pismeno objasniti kako predložena organizacija ispunjava gore navedene kriterije Mreže.

KOME SE OBRATITI

Pismo treba uputiti Vodećoj komisiji koristeći e-mail adresu cseeslnetwork@gmail.com.