Ако сакате да се приклучите на мрежата на сервисно учење во Централна и Југоисточна Европа, вратата е отворена за вас!

Еве ги критериумите за да станете член:

1. Треба да бидете невладина организација која работи во областа на волонтирање, формално и неформално образование, граѓански активизам, развој на заедницата.

2. Во рок од двегодишен циклус, можете да ги исполните следните обврски:
2.1. Да присуствувате на најмалку 70% од онлајн состаноците на мрежата. Фреквенцијата на состаноците ја одредуваат членовите, а не треба да биде помала од тримесечни.
2.2. Да присуствувате на физички состанок на мрежата, доколку е потребно со самофинансирање.
2.3. Да ја промовирате и претставувате Мрежата, во договор со Мрежата.
2.4. Спроведување на најмалку една активност усогласена со мисијата на Мрежата и годишните приоритети, локално и/или регионално. 2.5. Додадете вредност на мрежата на регионално ниво, во координација со Водечкиот комитет; приоритет е да се поддржи годишното спроведување на РСЛА.

3. Доколку членовите ги исполнат обврските според критериумот 2, нивното членство автоматски ќе се обнови.

4. Доколку членовите не ги исполнат обврските според критериумот 2, нивното членство автоматски истекува. Доколку сакаат да го продолжат своето членство, треба да поднесат писмено барање до Водечкиот комитет, кој ќе го стави на гласање до членството.

КАКО ДА ПРОДОЛЖИТЕ

Нови членови може да бидат номинирани од постојните членови, или организациите можат да се само-номинираат за да се приклучат. Во двата случаи, номинираните мора писмено да објаснат како предложената организација ги исполнува критериумите на Мрежата наведени погоре.

Кој да контактира

Писмото треба да биде адресирано до Водечкиот комитет на следнава адреса за е-пошта: cseeslnetwork@gmail.com