KRITÉRIA

Ak sa chcete pridať k sieti CSEE SL Network, dvere sú otvorené!

Kritéria pre členstvo sú:

1. Mali by ste byť mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti dobrovoľníctva, formálneho a neformálneho vzdelávania, občianskeho aktivizmu a komunitného rozvoja.
2. V rámci dvojročného cyklu ste schopní splniť nasledovné záväzky:
2.1. Zúčastnite sa aspoň 70 % online stretnutí siete. Frekvencia stretnutí je určená členmi a nemala by byť kratšia ako štvrťročná.
2.2. Zúčastnite sa fyzického stretnutia siete, ak je to potrebné, z vlastného financovania.
2.3. Po dohode so sieťou budete sieť propagovať a reprezentovať.
2.4. Implementujte aspoň jednu aktivitu v súlade s poslaním siete a ročnými prioritami na miestnej a/alebo regionálnej úrovni.
2.5. Pridanie hodnoty sieti na regionálnej úrovni v koordinácii s Leading Committee, prioritou je podpora každoročnej implementácie RSLA.
3. Ak členovia splnia záväzky podľa 2. kritéria, ich členstvo sa automaticky obnoví.
4. Ak si členovia nesplnia záväzky podľa 2. kritéria, ich členstvo automaticky zanikne. Ak chcú pokračovať v členstve, musia predložiť písomnú žiadosť Leading Committee, ktorá o tom dá členstvu hlasovať.

Ako postupovať

Nových členov môžu nominovať existujúci členovia alebo organizácie môžu sami navrhnúť, aby sa pripojili. V oboch prípadoch musia kandidáti písomne vysvetliť, ako navrhovaná organizácia spĺňa kritériá siete uvedené vyššie.

Koho kontaktovať

Žiadosť by mala byť adresovaná Leading Committee na email cseeslnetwork@gmail.com.