Komisija za dodjelu nagrada

EVALUACIJA

Proces evaluacije sastoji se od dva kruga, državnog i međunarodnog.

Evaluaciju dostavljenih praksi/projekata SL na državnom nivou provode zvanični partneri iz država učesnica Mreže za Servisno-Učenje Centralne i Istočne Evrope. Odgovornost državnih partnera je da osiguraju evaluatore koji ispunjavaju kriterijume utvrđene statutom RSLA.

Preporučuje se da evaluatori imaju:

 • Iskustvo u radu sa/u školama, mladima i zajednicom.
 • Iskustvo u evaluaciji SL praksi/projekata u prethodnim izdanjima RSLA ili sličnih inicijativa.
 • Iskustvo u primjeni S-L metodologije i uspješno implementirana barem jedna S-L praksa/projekat prije – to je prednost.

Najbolje ocijenjeni projekti idu u međunarodnu rundu, gdje odluke donosi međunarodni žiri. Svaki partner predlaže najmanje jednog kandidata međunarodnom komitetu žiriju koji mora ispunjavati ovaj profil:

 • Imati iskustvo u obrazovanju ili NVO sektoru.
 • Imati iskustva u radu sa institucijama, školama, nastavnicima, organizacijama, neformalnim grupama ili mladima.
 • Imati iskustvo u zagovaranju i mobilizaciji zajednice
 • Razumjeti pedagogiju Servisnog-Učenja
 • Promovira inovacije u obrazovanju.

Međunarodni žiri za 2023. godineu

Luz Avruj, Argentina, Clayys

B.A. Institucijska organizacija i menadžment (UNSAM), specijalista za analizu i upravljanje društvenim mrežama (Universidad Bolivariana de Chile) i univerzitetska diploma u obrazovanju (Universidad del Museo Social Argentino). Njene dvije strasti su oduvijek bile obrazovanje i društveni razvoj i radila je u oba polja više od 20 godina: u školama i na univerzitetima kao nastavnik i trener nastavnika i sa organizacijama koje nude tehničku pomoć, facilitaciju, obuku i razvoj didaktičkih materijala. Takođe je radila sa kompanijama u pregovaranju i upravljanju konfliktima. Bila je CLAYSS koordinatorica obuke nekoliko godina i bila je zadužena za Program promocije učenja u službi u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Trenutno je koordinatorica institucionalnih odnosa i mreža, oblasti iz koje promoviše formiranje, jačanje i međusobnu povezanost mreža vezanih za tu temu širom svijeta.

Gabriela Hillar, Argentina, vanredni profesor

Gabriella Hillar, rodom iz Buenos Airesa, stručnjak je za Servisno-Učenje zbog svog raznolikog obrazovanja i velikog profesionalnog iskustva. Diplomirala je predškolsko obrazovanje i obrazovnu psihologiju, bila je pionir inovativnih projekata za djecu u riziku i služila je kao lični asistent argentinskom ministru obrazovanja. Trenutno, kao koordinatorka obrazovnih institucija solidarnosti u Nacionalnom programu za obrazovanje solidarnosti, nadgleda inicijative za Servisno-Učenje. Njeno vođstvo u interdisciplinarnim timovima, međunarodni trening i inovativni projekti kao što je pozorišna kuća za bebe “Proyecto UPA” naglašava njenu posvećenost holističkom obrazovanju. Hillarina ekspertiza je kvalifikuje da efikasno procenjuje projekte Servisnog-Učenja.

Željka Stjepić Srkalović, Bosna i Hercegovina, viši asistent na odsjeku za geografiju

Željka Stjepić Srkalović radi na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek za geografiju, doktorica prirodnih nauka iz oblasti fizičke geografije. Predaje više modula iz oblasti fizičke geografije i turizma (Geomorfologija, Pedogeografija, Biogeografija, Hidrogeografija, Fizička geografija, Turistička geografija, Uvod u turizam, Planinski turizam i ekoturizam, Turizam posebnog interesa itd.). Predsjednica je Skupštine Udruženja geografa Bosne i Hercegovine – GEOinB&H. Istraživač je u oblasti nauke o tlu, objavila je više od četrdeset originalnih naučnih radova i učestvovala u brojnim naučnim projektima i međunarodnim konferencijama. Ona je ponosna majka pametnog dječaka.

Bojana Ćulum Ilić, Hrvatska

Bojana, redovna profesorica na Univerzitetu u Rijeci (UNIRi), fokusira se na angažiranu nastavu, građansko obrazovanje mladih i pedagogiju angažiranu u zajednici. Voditeljica je Fondacije Sveučilišta u Rijeci (2021.-2026.) i doprinosi prestižnim akademskim mrežama kao što su ACES i Europsko udruženje za Servisno-Učenje. Bojana je pomogla u razvoju TEFCE Toolbox-a za angažovanje zajednice u visokom obrazovanju. Prepoznata za svoj upečatljiv rad, dobila je nagrade uključujući Državnu nagradu “Ivan Filipović” i Godišnju nagradu Grada Rijeke za angažman univerziteta i zajednice. Ona njeguje partnerstvo s civilnim društvom i javnim institucijama, posebno inicirajući članstvo SveučilištaUniverziteta u Rijeci u mreži Talloires. Fulbrightova alumna (Portland State University, 2015/2016), Bojana oličava posvećenost unapređenju visokog obrazovanja i saradnje u zajednici.

Gentrit Berisha, Kosovo, vanredni profesor menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini

Predaje kurseve kao što su donošenje menadžerskih odluka, upravljanje operacijama i poslovna etika. Njegova specijalizacija leži u istraživanju organizacijskog ponašanja, fokusirajući se na oblasti kao što su individualne razlike, stilovi donošenja odluka, ponašanja na radnom mjestu, intrapreneurship i poduzetništvo. Pored svoje akademske uloge, Gentrit služi kao konsultant u poduzetništvu i upravljanju malim preduzećima, donoseći praktične uvide i stručnost u ovu oblast.

Peter Papšo, Slovačka, direktor Odjela za mlade u Ministarstvu obrazovanja Slovačke Republike

Peter Papšo je doktorirao pedagogiju i doktorirao socijalni rad. Ima veliko iskustvo u akademskoj zajednici, jer je radio kao univerzitetski predavač na Katedri za socijalni rad Pedagoškog fakulteta Univerziteta Matej Bel. Trenutno radi kao direktor Odjela za mlade u Ministarstvu obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta u Republici Slovačkoj. U ovoj ulozi nadgleda implementaciju državne omladinske politike, razvija strateške dokumente, pruža finansijsku podršku omladinskim inicijativama, koordinira međuresorne napore i uključuje se u međunarodnu saradnju. Osim toga, Peter sarađuje s Platformom volonterskih centara i organizacija na projektu Servisno-Učenje na državnom nivou

Oana Mosoiu, Romania, Univerzitetski predavač, trener za Erasmus i ESC Nacionalna agencija

Oana Moșoiu je univerzitetski predavač, doktor nauka o obrazovanju na Univerzitetu u Bukureštu, Fakultetu psihologije i obrazovnih nauka. Predaje Teoriju i praksu ocjenjivanja kompetencija, Evaluaciju obrazovnih i društvenih programa, Neformalno obrazovanje i razvoj zajednice, Međuprofesionalne kompetencije. Također je trenerica u oblasti obrazovanja odraslih i kontinuiranog stručnog usavršavanja različitih profesionalaca (trenera, omladinskih radnika, nastavnika) i članica je nacionalne grupe trenera u Erasmus Plus programu za oblasti školskog i visokog obrazovanja. Takođe je konsultant za obrazovanje i radila je za organizacije kao što su Nacionalna uprava za kvalifikacije, UNICEF, Nacionalni centar za stručno obrazovanje i obuku, kao i za nevladine organizacije u oblasti obrazovanja, uključujući Fondaciju New Horizons.

Ciprian Ghisa, Rumunija, savjetnik Ministarstva obrazovanja za razvoj nastavnog plana i programa srednjih škola

Doktorat – Univerzitet Babeș-Bolyai, Fakultet istorije i filozofije, M.A. iz istorije – Babeș-Bolyai Univerzitet, Istorijsko-Filozofski fakultet B.A. historiju – Univerzitet Babeș-Bolyai, Fakultet za istoriju i vodeći međunarodni inspektor za filozofiju od 2016 Više od 11 godina iskustva kao direktor međunarodne škole. Više od 18 godina iskustva kao nastavnik istorije Ciprian Ghișa Ciprian Ghișa nadgleda sva područja i odjela koji se odnose na akademske nauke, osiguravajući usklađenost ciljeva i njihovu implementaciju na svim trenutnim nivoima škole (jaslice, osnovnu i srednju) postavljajući temelje za našu buduću srednju školu. Takođe ima veliko iskustvo kao nastavnik u srednjoj školi i na univerzitetskom nivou, kao profesor i istraživač u oblasti istorije. On je također certificirani inspektor BSO (British Schools Overseas). I iznad svega, Ciprian je profesionalac velikog integriteta, partner bez premca u pronalaženju rješenja i strateškom razvoju. Trenutno je i savjetnik Ministarstva prosvjete za razvoj nastavnog plana i programa srednjih škola.

“U evaluaciji praksi Servisnog-učenja sarađujemo sa veoma iskusnim članovima i članicama žirija koji imaju jasnu viziju, fleksibilnost misli, kritičku finoću i koji lako mogu da uđu u duh projekata videći vrijednost svakog doprinosa projektu. Hvala svim članovima žirija RSLA koji svake godine daju vrijedan doprinos uvažavanju naših projekata Servisnog-Učenja.”

— Maria Butyka, New Horizons Foundation
RSLA ŽIRI 2022. godine
 1. Bojana Ćulum Ilić, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
 2. Luz Avruj, Latinsko-američki centar za Servisno-Učenje, Argentina
 3. Snježana Dubovicki Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska
 4. Fahreta Brašnjić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Bosna i Hercegovina
 5. Borka Malčić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 6. Rolf Laven, Institut für Allgemeinbildung in der Sekundarstufe, Kunst und Gestaltung, Univerzitet u Beču, Austrija
 7. Patrick Ryan, Univerzitet u Limeriku, Irska
 8. Fabiola Hosu, Koalicija Federacije za obrazovanje, Rumunija
 9. Romina Matei, SALTO Solidarity Corps Vienna, Austrija
 10. Gabriela Hillar, Ministarstvo obrazovanja Argentine, Argentin
RSLA ŽIRI 2021. godine
 1. Peter Lenčo, Odjel za mlade pri Ministarstvu obrazovanja Slovačke Republike, Slovačka
 2. Dušica Štilić, Balkanska istraživačka mreža, Bosna i Hercegovina
 3. Luz Avruj, Latinsko-američki centar za Servisno-Učenje, Argentina
 4. Gabriela Hillar, Ministarstvo obrazovanja Argentine, Argentina
 5. Bojana Ćulum, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
 6. Kreshnik Begolli, Ministarstvo obrazovanja Kosova, Kosovo
 7. Oltion Rrumbullaku, Univerzitet u Tirani, Albanija
 8. Alejandro Gimelli, Latinoamerički centar za uslužno učenje, Argentina