CENY

5. ročník RSLA udelí tri miesta v kategórii Škola a tri miesta v kategórii Neformálne vzdelávanie.

Na Slovensku je možné súťažiť iba v kategórii Škola, v rámci oceňovania Angažovaná škola.

Všetky ceny sú spojené s finančnou odmenou. Očakáva sa, že získané prostriedky budú použité na ďalší rozvoj service learningových projektov v školách, mimovládnych organizáciách či mládežníckych kluboch.

Ceny v kategórii Škola
 1. Prvá cena – 500 EUR
 2. Druhá cena – 300 EUR
 3. Tretia cena – 200 EUR
Mimoriadne ocenenia v kategórii Škola sú:
 • 1 mimoriadna cena za service learningový projekt zameraný na boj proti deinformáciám – 500 EUR.
 • 1 mimoriadna cena za service learningový projekt zameraný na digitálnu gramotnosť – 500 EUR.
 • 1 mimoriadna cena za service learningový projekt zameraný na dobrú správu vecí verejných – 500 EUR
Ceny v kategórii Neformálne vzdelávanie
 1. Prvá cena – 500 EUR
 2. Druhá cena – 300 EUR
 3. Tretia cena – 200 EUR
Mimoriadne ocenenia v kategórii Neformálne vzdelávanie sú:
 • 1 mimoriadna cena za service learningový projekt zameraný na boj proti deinformáciám – 500 EUR.
 • 1 mimoriadna cena za service learningový projekt zameraný na digitálnu gramotnosť – 500 EUR.
 • 1 mimoriadna cena za service learningový projekt zameraný na dobrú správu vecí verejných – 500 EUR.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)

Pre 5. ročník RSLA sa špeciálne sústredíme na service learningové projekty, ktoré ukážu príspevok k naplneniu jedného alebo viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Považujeme to za dôležité, pretože pracujeme so študentmi a mladými ľuďmi, čím prispievame k ich pozitívnemu postoju k spoločenským zmenám na všetkých troch úrovniach blahobytu: planéta, komunita a blaho jednotlivca.

Pred odoslaním prihlášky sa prosím uistite, že poznáte 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja tak, ako ich prijali všetky členské štáty Organizácie Spojených národov (k dispozícii tu: https://sdgs.un.org/goals). V 5. ročníku RSLA sa konkrétne zameriavame na 3 z týchto cieľov a osobitnú pozornosť venujeme projektom zameraným na mediálnu gramotnosť, boj proti falošným správam a dobrú správu vecí verejných ako nástroje trvalo udržateľného rozvoja.

Podrobnejšie informácie o týchto troch témach nájdete v tomto dokumente.