Členovia CSEE SL Network implementujú spoločné projekty, ktorých cieľom je posilniť učiteľov, mládež a komunity vo využívaní stretégie service learning.

Prečítajte si viac o našej spoločnej práci

Prvým spoločným projektom bol Boosting HEARts and Minds of youth with Service-Learning – HEARMi, trojročný projekt realizovaný v Bosne a Hercegovine, Kosove, Čiernej Hore a Rumunsku. Cieľom projektu HEARMi bolo rozvinúť kapacity štyroch organizácií CSEE SL Network a zlepšiť efektivitu občianskej angažovanosti mládeže a kapacity mládeže presadzovať sociálnu inklúziu v service learningových projektoch.

Hlavné výsledky projektu sú nasledovné:

– 410 pracovníkov s mládežou používalo SL vo svojej práci s mládežou.

– Bol vyvinutý súbor nástrojov pre efektívne zapojenie mládeže do SL v štyroch jazykoch.

– V SL bolo angažovaných 273 mladých ľudí.

– V 15 komunitách bolo realizovaných 15 SL projektov.

– 4 partnerské organizácie si spoločnými aktivitami prehĺbili odbornosť v SL.

Projekt HEARMi kooridnovala Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Kosovo) s partnerskými organizáciami: Fundatia Noi Orizonturi – NHF (Rumunsko), Međunarodno udruženje „Interaktívne otvorene školy“- MIOS (Bosna a Hercegovina), Forum mladi i neformálna edukacija – Forum MNE (Čierna Hora) a podporila ho Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (budovanie kapacít v oblasti mládeže).

Trvanie: 2023 – 2024

Darca: SMART Balkans – Občianska spoločnosť pre zdieľanú spoločnosť na západnom Balkáne

Implementujúce organizácie:

Međunarodno udruženje “Interaktívne otvorene škola”, Hlavný žiadateľ, Bosna a Hercegovina
Organizácia Kosova pre Talent dhe Arsim – TOKA, Partner, Kosovo
Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE, Partner, Čierna Hora

Geografický rozsah: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko.

Zhrnutie projektu

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie platformy pre aktívne zapájanie mladých ľudí do kľúčového spoločenského vývoja, ktorý ich ovplyvňuje, a to budovaním pevnejších väzieb medzi mládežou a verejnými orgánmi, ktoré by ich mali podporovať. Projekt využije regionálne skúsenosti a osvedčené postupy od partnerských organizácií občianskej spoločnosti v projekte s cieľom zlepšiť účasť občianskej spoločnosti na miestnej úrovni pri rozhodovaní na miestnych, národných a/alebo regionálnych fórach. Zainteresované strany budú zahŕňať vládne orgány, ale aj iné orgány, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri mobilizácii komunity – ako sú školy, mládežnícke centrá a univerzity. Zameria sa na dve tematické témy digitálna gramotnosť a boj proti falošným správam, ktoré majú veľký vplyv na mladých ľudí z dôvodu ich vysokej miery vystavenia sociálnym médiám, ako aj uľahčia regionálne budovanie mieru prostredníctvom výmen na viacerých úrovniach zainteresovaných strán. V neposlednom rade sa sieť bude špecificky zameriavať na presadzovanie využívania service learningového prístupu na mobilizáciu zraniteľnej mládeže, keďže jeho kombinácia učenia a konania sa ukázala ako veľmi účinná u takýchto zainteresovaných strán.

Celkový cieľ (vplyv): Posilniť miestne a regionálne partnerstvá medzi OOS a miestnymi samosprávami (administratívami) pre dobrú správu vecí verejných s mládežou zapájajúcou sa do rozhodovacích procesov a posilňovaním participatívnych demokracií na západnom Balkáne.

Príjemcovia

WB6 CSO partneri – Regionálne partnerstvá sa budú rozvíjať a posilňovať medzi CSO z WB6, s osobitným zameraním na zvýšenie vplyvu občanov na verejné orgány.
Mládežnícki lídri z krajín WB6 – učitelia a pracovníci s mládežou zo šiestich krajín zvýšia svoju kapacitu pri rozvoji a implementácii projektov občianskeho aktivizmu v oblasti digitálnej gramotnosti a falošných správ, ako aj pri budovaní partnerstiev medzi zraniteľnou mládežou a verejnými orgánmi.
Verejní činitelia z krajín WB6 – okrem pôsobenia na miestnej úrovni budú verejní činitelia pozvaní aj ako rečníci a poradcovia na kľúčové regionálne podujatia zamerané na budovanie kapacít projektu.
Zraniteľná dospievajúca mládež z krajín WB6 – bude mať priamy úžitok zo zlepšenia zručností v oblasti digitálnej gramotnosti a falošných správ a ako efektívnejšie spolupracovať s verejnými orgánmi.
Komunitní príjemcovia v krajinách WB6 – kde sa realizujú mládežnícke projekty

Aktivity

Workshop na začatie partnerstva; Workshop Youth Leader o advokácii a budovaní partnerstva; Letný výcvikový tábor pre mládež o digitálnej gramotnosti/falošných správach a projektovom manažmente; Regionálna cena za vzdelávanie; Regionálna konferencia aktivizmu; Meranie vplyvu.

Projekt SLipstream vznikol vďaka partnerstvu 7 organizácií zo 7 krajín s cieľom podporiť vzdelávanie mládeže v oblasti dobrovoľníctva. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu participácie mládeže na demokratickom živote a spoločenskej a občianskej angažovanosti v komunitách prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania s cieľom vytvoriť stratégiu vzdelávania v oblasti služieb v krajinách strednej a východnej Európy (región CEE). Projekt sa snaží vytvoriť nástroje a podmienky na implementáciu service elarningu a urobiť ho exkluzívnejším. Partneri vyvinú nástroje na implementáciu národných ocenení za service learningové projekty a zvýšia medzinárodné uznanie. Inštitucionálne uznanie posilňuje propagáciu tejto pedagogickej stratégie. Partneri so skúsenosťami v oblasti service learningu vytvoria súbor nástrojov a materiály pre prispôsobené kurikulíá a uskutočnia školenia pre pracovníkov s mládežou. Definovanie štandardov kvality pre service learningové projekty a vytvorenie aplikácie na reflexiu vzdelávania zvýši kvalitu projektov vedených mládežou a motivuje ich zapojiť ich do komunít. Všetky výsledky spolu s plánom obhajoby a vyškolenými ambasádormi service learningu v každej zúčastnenej krajine vytvoria lepšie prostredie na šírenie stratégie SL, čo organizáciám umožní úspešne implementovať metódu service learning.

Obdobie projektu:

1. novembra 2023 – 31. januára 2026

Koordinátor projektu:

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Slovensko

Partneri projektu:

Centre Europeen du Volontariat, Belgicko
Medzinárodná asociácia „Interaktívne otvorené školy“, Bosna a Hercegovina
Združenie SMART pre rozvoj občianskej spoločnosti, Chorvátsko
Národná asociácia dobrovoľníkov, Česká republika
TOKA, Kosovo
Nadácia Noi Orizonturi Lupeni, Rumunsko