Kategórie

RSLA oceňuje príkladné service learningové projekty v dvoch kategóriách – v kategórii škola a kategória neformálnych skupín. Na Slovensku je možné žiadať len v kategórii Škola. Pred podaním žiadosti si pozorne prečítajte pravidlá a podmienky pre túto kategóriu.
Kritéria oprávnenosti pre kategóriu Škola

1. Do RSLA 2024 sa môžu prihlásiť všetky školy (materské, základné a stredné školy), ktoré integrovali metodiku service learning do obsahu učebných osnov a implementovali servbice learningový projekt.
2. Service learningové projekty implementujú učitelia s podporou vedenia školy.
3. Školy musia byť z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Rumunska, Srbska a Slovenska.
4. Service learningové projekty boli implementované v období jún 2023 – jún 2024.
5. Zástupca projektu, ktorý sa prihlási na RSLA 2024, by mal mať súhlas riaditeľa školy, ktorý súhlasí s tým, že bude súčasťou RSLA 2024.
6. Jeden žiadateľ môže podať len jednu prihlášku.

Kritéria oprávnenosti pre neformálne skupiny

1. Do RSLA 2024 sa môžu prihlásiť všetky neformálne skupiny alebo organizácie relaizujúce neformálne vzdelávanie, ktoré pracujú s mládežou, integrujú service learning do svojich neformálnych učebných osnov alebo mimoškolských aktivít a realizujú service learningový projekt.
2. Neformálne skupiny zapojili mládež do všetkých fáz service leraningových projektov.
3. Skupiny využívajúce neformálne vzdelávanie musia byť z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Rumunska, Srbska a Slovenska.
4. Service learningový projekt bol implementovaný v období jún 2023 – jún 2024.
5. Jeden žiadateľ môže podať len jednu prihlášku.
6. Vekové rozpätie mládeže implemtujúcej service learningový projekt má byť  10-14 rokov, 14 -18 rokov, or zmiešaná skupina 10-18 ročných.
7. Mali by ste uviesť mená dospelých žiadateľov a meno jedného mladého človeka, ktorý bol súčasťou realizácie projektu.

Prečítajte si

Pravidlá a podmienky

pre kategóriu Škola

tu.

ČO JE NOVÉ V TOMTO ROČNÍKU?

V 5. ročníku RSLA pribudlo ešte jedno kvalitatívne kritérium. Tento ročník oceňuje ak také projekty, ktoré prispievajú k naplneniu jedného alebo viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Existuje 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja a service learningové projekty sa zvyčajne vždy zmestia do jedného alebo viacerých cieľov udržateľného rozvoja, aj keď v počiatočnej fáze to nemuselo byť zámerom tímu realizujúceho projekt.
Pod záštitou SDGs hľadáme service learningové projekty, ktoré prispievajú k riešeniu týchto špecifických tém:
● Digitálna gramotnosť
● Boj proti falošným správam
● Dobrá správa vecí verejných.
Pre viac informácií o tom, čo rozumieme pod jennotlivými témami si preštudujte tento dokument.

Uistite sa, že ste v prihláške zaškrtli jednu alebo viac možností pre SGDs a špeciálne témy a aby vaše odpovede odrážali, ako ste ich riešili.