Dhënia e çmimit RSLA filloi në një vit sfidues pas shpërthimit të COVID-19. Megjithatë, partnerët e çmimit ishin në gjendje të mbledhin shembuj të jashtëzakonshëm se si nxënësit transformuan komunitetet e tyre si gjatë pandemisë ashtu edhe gjatë viteve të mëvonshme.

Përgjatë një viti, partnerët punojnë me zell për të promovuar idenë e Vullnetarizmit Edukativ në vendet e tyre përkatëse. Ata mbështesin edukatorët dhe punonjësit rinor në zbatimin e projekteve dhe avokojnë për një mjedis të favorshëm për zhvillimin e Vullnetarizmit Edukativ.

Rezultatet e përpjekjeve të partnerëve individualë, si dhe të Rrjetit të Vullnetarizmit Edukativ të EQJL, dëshmohen nga numri në rritje i projekteve me cilësi të lartë që aplikojnë për Çmimin Rajonal të Vullnetarizmit Edukativ çdo vit.

Partnerët e përfshirë në RSLA

Viti 2020          6 partnerë

Viti 2021          6 partnerë

Viti 2022          6 partnerë

Viti 2023          5 partnerë

Viti 2024          8 partnerë

Aplikimet e dorëzuara

Viti 2020          46 projekte

Viti 2021          73 projekte

Viti 2022          74 projekte

Viti 2023          97 projekte

Viti 2024

“Në përpjekjet tona për të krijuar kushte të përshtatshme për zhvillimin e Vullnetarizmit Edukativ në nivel kombëtar, është jashtëzakonisht inkurajuese të kemi partnerë që sjellin ekspertizën dhe përvojën e tyre nga kontekste të tjera. Kështu, aktivitetet e përbashkëta japin një rezultat më intensiv, të shumëzuar me përpjekjet tona kolektive.”

— Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platform of volunteer centers and organisations