РСЛА признава примерни проекти за услужно учење во две категории – категорија училиште и категорија неформално образование. Пред да аплицирате, ве молиме погледнете ги Условите и правилата за категоријата во која имате намера да аплицирате.
КРИТЕРИУМИ ЗА УЧИЛИШТА ЗА КАТЕГОРИЈАТА УЧИЛИШТЕ

1. Сите училишта (предучилишни институции, основни и средни училишта) кои ја интегрирале Методологијата за сервисно учење во наставната содржина и имплементирале пракса за сервисно учење можат да аплицираат за РСЛА 2024 година.
2. Практиките на сервисно учење наставниците ги спроведуваат со поддршка од раководството на училиштето.
3. Училиштата треба да бидат од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Србија и Словачка.
4. Практиките за сервисно учење се имплементирани во периодот јуни 2023 – јуни 2024 година.
5. Претставникот од практиката кој аплицира за РСЛА 2024 треба да има одобрение од директорот на училиштето, кое се согласува да биде дел од РСЛА 2024 година.
6. Еден апликант може да аплицира со само една пракса.

КРИТЕРИУМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ

1. Сите неформални групи кои работат со млади, ја интегрираат Методологијата за сервисно учење во нивната неформална наставна програма или воннаставни активности и спроведуваат проект за сервисно учење можат да аплицираат за РСЛА 2024 година.
2. Неформалните групи ги вклучија младите во сите фази на проектите за сервисно учење.
3. Неформалните групи треба да бидат од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Србија и Словачка.
4. Проектите за сервисно учење се реализирани во периодот јуни 2023 – јуни 2024 година.
5. Еден апликант може да аплицира со само еден проект.
6. Возрасниот опсег на младите кои го спроведоа проектот Сервисноно учење треба да биде од 10-14 години, 14 -18 години или мешани возрасни групи, 10-18 години.
7. Треба да го наведете името на возрасните апликанти и името на еден младинец кој бил дел од имплементацијата на проектот.

Read

Terms and conditions

for the School category

here

Read

Terms and conditions

for Non-formal groups category

here

WHAT’S NEW FOR THIS YEAR?

The 5th edition of RSLA has one qualitative criterion. This edition of the Award especially appreciates Service-Learning practices that support the fulfillment or contribution to one or more Sustainable Development Goals (SDGs). There are 17 SDGs and usually Service-Learning practices always fit into one or more SDGs, even though in the initial phase this was not the intention of the Service-Learning team and the students.
Under the umbrella of SGDs, we will look for the Service-Learning practices that contribute to these special topics:
● Digital literacy
● Fight against fake news
● Good governance.
For more information about what we mean by the above-mentioned thematic focus, please read HERE.

Please make sure you check one or more options for the SGDs and special topics in the application form, and that your answers reflect how you tackled these.