Членовите на Мрежата за сервисно учење на Централна и Југоисточна Европа спроведуваат заеднички проекти со цел да ги поттикнат наставниците, младите и заедницата во користењето на методологијата за сервисно учење.

Read more about our joint work

Првиот заеднички проект беше Boosting HEARts and Minds of youth with Service-Learning – HEARMi , тригодишен проект имплементиран во Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Романија. Целта на проектот HEARMi беше да ги развие капацитетите на четири организации од Централна и Источна Европа на мрежата за сервисно учење и да ја подобри ефективноста на граѓанскиот ангажман на младите и капацитетот на младите да се залагаат за социјално вклучување во проектите за сервисно учење.

Главните резултати од проектот се следниве:

– 410 младински работници користеле сервисно учење во нивната локална младинска работа.

– 1 комплет со алатки за ефективно младинско вклучување во сервисно учење е развиен на четири јазици.

– Во сервисно учење биле ангажирани 273 младинци.

– Спроведени се 15 проекти за сервисно учење во 15 заедници.

– 4 партнерски организации ја продлабочија својата експертиза во сервисно учење преку заеднички активностиThe

Проектот ХЕАРМи беше имплементиран од Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim – TOKA (Косово) со партнерските организации: Fundatia Noi Orizonturi – NHF (Романија), Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“- MIOS (Босна и Херцеговина), Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE (Црна Гора) и е поддржан од Европската Извршна Агенција за образование и култура (Градење на капацитети во полето на младите).

Времетраење: 2023 – 2024 година

Донатор: СМАРТ Балканс – Граѓанско општество за заедничко општество во Западен Балкан

Организации кои спроведуваат:

● Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, Главен апликант, Босна и Херцеговина
● Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA, Партнер, Косово
● Forum mladi i neformalna edukacija – Forum MNE, Партнер Црна Гора

Географски опфат: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Резиме на проектот

Главната цел на проектот е да се прошири платформата за активно вклучување на младите во клучните општествени случувања што ги засегаат, преку градење посилни врски меѓу младите и јавните власти кои треба да ги поддржат. Проектот ќе го искористи искуството и најдобрите практики регионално од партнерските граѓански организации во проектот, за да го подобри учеството на граѓанското општество од долу во донесувањето одлуки на локални, национални и/или регионални форуми. Вклучените засегнати страни ќе ги вклучат владините власти, но и други органи кои играат клучна улога во мобилизацијата на заедницата – како што се училиштата, младинските центри, универзитетите. Ќе се фокусира на две тематски области за дигитална писменост и борба против лажните вести, кои во голема мера ги засегаат младите луѓе поради нивната висока изложеност на социјалните медиуми, како и ќе го олесни градењето мир на регионално ниво преку размена на повеќе нивоа на засегнати страни. Последно, но не и најмалку важно, Мрежата конкретно ќе се фокусира на застапување на употребата на пристапот за сервисно учење за мобилизирање на ранливите млади, бидејќи нејзината комбинација на учење и правење се покажа како многу ефикасна со таквите засегнати страни.

Општа цел (влијание): Зајакнување на локалното и регионалното партнерство помеѓу ГО и локалните власти (администрации) за добро владеење со младите кои учествуваат во процесите на донесување одлуки и зајакнување на партиципативните демократии во Западен Балкан.

Корисници

  • Партнери на ГО на WБ6 – Ќе се развијат и зајакнат регионалните партнерства помеѓу ГО од WБ6, со специфичен фокус на зголемување на влијанието врз граѓаните врз јавните власти
  • Младински лидери од земјите на WБ6 – наставниците и младинските работници од шесте земји ќе го зголемат својот капацитет во развивање и спроведување на проекти за граѓански активизам на полето на дигиталната писменост и лажните вести, како и во градењето партнерства меѓу ранливите млади и јавните власти.
  • Јавни службеници од земјите на WБ6 – освен што ќе бидат ангажирани на локално ниво, јавните службеници ќе бидат поканети и како говорници и советници на клучните регионални настани за градење капацитети на проектот.
  • Ранливите адолесцентни млади од земјите на WБ6 – директно ќе имаат корист од подобрувањето на вештините за дигитална писменост и лажни вести, и како поефикасно да се поврзат со јавните власти.
  • Корисници на заедницата во земјите на WБ6 – каде што се спроведуваат проектите за млади

Активности

Работилница за вовед во проктот со партнерите; Работилница за млади лидери за застапување и градење партнерства; Младински летен тренинг камп за дигитална писменост/лажни вести и управување со проекти; Награда за регионално сервисно учење; Регионална конференција за активизам; Мерење на влијанието.

Проектот SLipstream е замислен преку партнерство на 7 организации од 7 земји со цел да се поттикне младинското волонтерско образование. Проектот има за цел да го подобри квалитетот на младинското учество во демократскиот живот и социјалниот и граѓанскиот ангажман во заедниците преку поврзување на формалното и неформалното образование за да развие стратегија за сервисно учење во земјите од Централна и Источна Европа (регионот на ЦИЕ). Проектот се обидува да создаде алатки и услови за спроведување на сервисно учење и да го направи поексклузивен. Партнерите ќе развијат алатки за спроведување на национални награди за проекти за сервисно учење и ќе го подобрат меѓународното признание. Институционалното признавање ја зајакнува промоцијата на оваа педагошка стратегија. Партнерите искусни во стратегиите за сервисно учење, ќе создадат комплет алатки и материјали, приспособени распореди за обука, спроведувајќи обука за младински работници. Дефинирањето стандарди за квалитет за проекти за сервисно учење и создавање апликација за размислување за учење ќе го подобри квалитетот на проектите предводени од младите, мотивирајќи ги и ангажирајќи ги во заедниците. Сите резултати, заедно со планот за застапување и обучените амбасадори за сервисно учење во секоја земја учесничка, ќе создадат подобра средина за ширење на стратегијата за сервисно учење, овозможувајќи им на организациите успешно да го имплементираат методот на сервисно учење.

Период на проектот:

1 ноември 2023 година – 31 јануари 2026 година

Координатор на проектот: Платформа на волонтерски центри и организации, Словачка

Партнери на проектот:

Центре Еуропеен ду Волонтариат, Белгија

Меѓународна асоцијација „Интерактивни отворени училишта“, Босна и Херцеговина

Здружението СМАРТ за развој на граѓанското општество, Хрватска

Национално здружение на волонтери, Чешка

ТОКА, Косово

Нои Оризонтури Лупени Фондација, Романија