1. Прочитајте ги Условите и правилата за категоријата што одговара: Категорија на Училиште или категорија Неформални групи.
  2. Проверете ги сите потребни критериуми и проверете дали ги исполнувате.
  3. Пополнете онлајн формулар за апликација. Формуларот за апликација на вашиот јазик можете да го најдете овде. Шаблонот на формуларот за апликација во PDF формат за категоријата Училиште е тука и за категоријата Неформални групи е тука. Целта на овој документ е да има јасна слика за тоа што треба да подготвите пред да го започнете формуларот за апликација во онлајн формат.
  4. Прикачете препораки и придружни материјали поврзани со проектот што го применувате како што се фотографии, видеа, брошури итн.
КОГА Е РОКОТ?

Краен рок за пријавување е 14.07.2024 година.

КОЈ МОЖЕ ДА ТЕ ПОДДРЖИ?

Можете да го контактирате вашиот национален координатор или cseeslnetwork@gmail.com.